Skip to main content
Vendrig werkt verfrissig
030 - 212 30 00 Meer weten of offerte aanvragen?

Vorig jaar publiceerde de Nederlandse Arbeidsinspectie het jaarverslag van 2022, waarin onder andere inzichten en statistieken over arbeidsongevallen werden gepresenteerd. Helaas blijk uit dit verslag dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het risico van onbeschermd werk wordt vaak onderschat, vooral door zelfoverschatting, zoals blijkt uit de gegevens van de Nederlandse Arbeidsinspectie, die aantonen dat veiligheidsmaatregelen vaak niet adequaat worden toegepast.

Het risico
wordt vaak
onderschat

Voornamelijk mannen onder de 45 jaar

In 2022 startte de arbeidsinspectie in Nederland 2.418 onderzoeken naar melding plichtige bedrijfsongevallen, waarbij blijvend letsel was opgetreden. Het totale aantal bedrijfsongevallen wordt geschat op ongeveer 200.000. Dit aantal onderzoeken is aanzienlijk hoger dan de 2.038 onderzoeken in 2021. In dat jaar registreerde de Nederlandse Arbeidsinspectie 51 dodelijke slachtoffers, een lichte daling ten opzichte van de 60 in 2021.

Elk jaar sterven tussen de 50 en 70 werknemers als gevolg van arbeidsongevallen in zowel België als Nederland, waarbij de meeste slachtoffers mannen zijn jonger dan 45 jaar. De sectoren bouw, industrie en vervoer en opslag zijn het zwaarst getroffen. Bij een dodelijk ongeval voert de Arbeidsinspectie altijd een onderzoek uit om de oorzaken te achterhalen en te bepalen hoe het voorkomen had kunnen worden.

Overschatting is een uitdagend probleem om aan te pakken

De hoge incidentiecijfers zijn grotendeels te wijten aan zelfoverschatting, waarbij mensen vaak de risico’s van hun werk onderschatten. Onderzoek van de arbeidsinspectie toont aan dat hoewel werknemers meestal over de nodige kennis en middelen beschikken om veilig te werken, deze niet altijd worden toegepast. Interessant is dat veiligheidsmaatregelen vaker worden nageleefd wanneer de werkgever aanwezig is, maar het is onrealistisch om te verwachten dat de werkgever continu toezicht kan houden.

Het is moeilijk om zelfoverschatting aan te pakken, maar bedrijven die veilig werken, laten zien dat het mogelijk is, zij het met de nodige inspanning. Consistente aandacht voor veiligheid, regelmatige training en herhaling spelen hierbij een cruciale rol.

Naast fysieke risico’s blijkt uit het jaarverslag dat ook ongezond werk een aanzienlijk gevaar vormt, zij het minder zichtbaar. De effecten hiervan manifesteren zich vaak pas na verloop van tijd. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting zijn de voornaamste risico’s van ongezond werk.

Gelukkig worden er maatregelen genomen om deze risico’s te beperken. Sinds 1 januari 2023 is in Nederland bijvoorbeeld de Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie van kracht, gericht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen die ernstige ongevallen kunnen veroorzaken. Deze bedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 een ARIE uitvoeren om de risico’s te beheersen.

Aantal bedrijfsongevallen naar 0 in 2040

Het uiteindelijke doel van al deze maatregelen is om het aantal arbeidsongevallen tegen 2040 tot nul te reduceren, een doelstelling die door de Nederlandse overheid is vastgesteld. Boetes en beloningen worden ingezet om werkgevers en werknemers aan te moedigen veilig gedrag te vertonen. Bovendien zouden meer bedrijven een Risico-Inventarisatie & Evaluatie moeten uitvoeren, aangezien dit momenteel verplicht is in Nederland maar nog iet door alle organisaties wordt nageleefd. De overheid toont hiermee haar vastberadenheid om het aantal slachtoffers van bedrijfsongevallen drastisch te verminderen.